દીકરીઓ માટેનું સુરક્ષિત સંકુલ.

  • CC TV કેમેરાથી સજ્જ સંકુલ.
  • ધોરણ-1 થી અંગ્રેજી શિક્ષણ.
  • ધોરણ-2 થી કમ્પ્યુટર  શિક્ષણ.
  • Weekly Test ના Marks ની SMS દ્રારા જાણ.
  • ઉચ્ચ લાયકાત ધરાવનાર સ્ટાફ.
  • અદ્યતન પ્રયોગશાળા. 
  • નિશ્ચિત રૂટ પર સ્કુલ બસ વ્યવસ્થા.
  • અદ્યતન હોસ્ટેલની સુવિધા.
  • વિશેષ  પ્રવૃત્તિઓ કરાટે,સ્કેટિંગ અને ડાન્સ  

Free HTML5 Bootstrap Template

નોટિસ

Aug 16
2020

Online class

Covid-19 ની અસર આપણા રાજ્ય પર ઓછી થશે પછી વિદ્યાલય ર...

Read More

Jul 18
2020

Online Test mate

દર મંગળવારે onlineTest રહેશે. જે વિષયનો Test હશે તેની સૂ...

Read More

ઇવેન્ટ

ઈનામ વિતરણ -2020(1)

પ્રારંભ તારીખ: Mar 12, 2020 અંતિમ તારીખ: Mar 12, 2020

માટે ઇવેન્ટ : બધા

ઇવેન્ટ પ્લેસ : મહિલા કોલેજ હૉલ ,ઊંઝા

Read More

ઈનામ વિતરણ -2020

પ્રારંભ તારીખ: Mar 12, 2020 અંતિમ તારીખ: Mar 12, 2020

માટે ઇવેન્ટ : બધા

ઇવેન્ટ પ્લેસ : મહિલા કોલેજ હૉલ ,ઊંઝા

Read More

રંગોત્સવ -૨૦૨૦

પ્રારંભ તારીખ: Jan 11, 2020 અંતિમ તારીખ: Jan 11, 2020

માટે ઇવેન્ટ : Student

ઇવેન્ટ પ્લેસ : School ground

Read More