દીકરીઓ માટેનું સુરક્ષિત સંકુલ.

  • CC TV કેમેરાથી સજ્જ સંકુલ.
  • ધોરણ-1 થી અંગ્રેજી શિક્ષણ.
  • ધોરણ-2 થી કમ્પ્યુટર  શિક્ષણ.
  • Weekly Test ના Marks ની SMS દ્રારા જાણ.
  • ઉચ્ચ લાયકાત ધરાવનાર સ્ટાફ.
  • અદ્યતન પ્રયોગશાળા. 
  • નિશ્ચિત રૂટ પર સ્કુલ બસ વ્યવસ્થા.
  • અદ્યતન હોસ્ટેલની સુવિધા.
  • વિશેષ  પ્રવૃત્તિઓ કરાટે,સ્કેટિંગ અને ડાન્સ  

Free HTML5 Bootstrap Template

ઇવેન્ટ

વસંત પંચમી

પ્રારંભ તારીખ: Jan 30, 2020 અંતિમ તારીખ: Jan 30, 2020

માટે ઇવેન્ટ : Student

ઇવેન્ટ પ્લેસ : વર્ગ ખંડ

Read More

રંગોત્સવ -૨૦૨૦

પ્રારંભ તારીખ: Jan 11, 2020 અંતિમ તારીખ: Jan 11, 2020

માટે ઇવેન્ટ : Student

ઇવેન્ટ પ્લેસ : School ground

Read More

School Tour

પ્રારંભ તારીખ: Nov 11, 2019 અંતિમ તારીખ: Nov 15, 2019

માટે ઇવેન્ટ : Student

ઇવેન્ટ પ્લેસ : DELHI AND AGRA

Read More