વિદ્યાલય વિશે

  • CC TV કેમેરાથી સજ્જ સંકુલ.
  • ધોરણ-1 થી અંગ્રેજી શિક્ષણ.
  • ધોરણ-2 થી કમ્પ્યુટર  શિક્ષણ.
  • Weekly Test ના Marks ની SMS દ્રારા જાણ.
  • ઉચ્ચ લાયકાત ધરાવનાર સ્ટાફ.
  • અદ્યતન પ્રયોગશાળા. 
  • નિશ્ચિત રૂટ પર સ્કુલ બસ વ્યવસ્થા.
  • અદ્યતન હોસ્ટેલની સુવિધા.
  • વિશેષ  પ્રવૃત્તિઓ કરાટે,સ્કેટિંગ અને ડાન્સ